Hankkeet

Tervetuloa Kuhmon VesiEnergia Oy:n hankkeet sivustolle

Kuntien ilmastohanke

Syyskuu 2022

Kuhmon VesiEnergia Oy:n teettämän selvityksen mukaan kaukolämpöverkon laajentaminen Sormulan alueelle ei täytä yhtiön Kaukolämpöstrategiassa määriteltyjä ehtoja, joten kaukolämpöverkon laajentamista alueelle ei toteuteta.

Stratgian mukaisesti uuden rakennettavan alueen toteutusmahdollisuus ja maankäytön luvituksen onnistuminen tarkastellaan aina erillisenä kokonaisuutena, johon haetaan tapauskohtaisesti teknistaloudellisesti paras ja järkevin ratkaisu.

Uusien liittymien ja rakennettavien alueiden toteutusta tarkastellaan kannattavuuslaskennalla saatavan liiketaloudellisen tuloksen kautta siten, että takaisinmaksuajan ollessa alle 15 vuotta investointi on mahdollista toteuttaa. Sormulan alueelle tehtävän kaukolämpöverkoston laajentamisen takaisinmaksuaika olisi 24 vuotta, vaikka hankkeessa saavutettaisiin 100 prosenttinen liittymistiheys kaikista alueen keskuslämmityskiinteistöistä.

Kaukolämpöstrategia on laadittu yhteistyössä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon VesiEnergia Oy:n johdon kesken, ja se on hyväksytty Kuhmon VesiEnergia Oy:n yhtiökokouksessa 20.6.2022. Päätöksen uusien alueiden rakentamisesta ja investoinneista tekee Kuhmon VesiEnergia Oy:n hallitus.

 

******************************************************

Toukokuu 2021

Kuhmon VesiEnergia Oy on käynnistämässä yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaan 2018–2023 liittyvää Kuntien ilmasto -hanketta. Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolelle jäävällä taakanjakosektorilla tai kaukolämmön käytön korvaamiseen vähähiilisemmillä pienenergiantuotannon ratkaisuilla.

Kuhmon VesiEnergia Oy sai maaliskuussa hyväksytyn tukipäätöksen hankkeeseen, jossa suunnitellaan nykyisen kaukolämpöverkoston laajentaminen Sormulan alueelle ja Nurmestie -haaraan kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle. Hankkeessa selvitetään myös laajennettavien verkostojen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen liittymishalukkuus kaukolämpöverkostoon ja sen tiedon pohjalta laaditaan hankkeille kannattavuuslaskelmat. Hankkeen kokonaisuutta on tarkennettu huhtikuun kuluessa ja hanke on toteutumassa siten, että kaukolämpöön liittyvän suunnittelutyön ohella laaditaan Kuhmon kaupungille energiatehokkuutta edistävä hankintaohjeistus ja Kuhmon kaupunki antaa kiinteistönomistajille neuvontaa uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi kiinteistöjen lämmityksessä sekä energian säästämisessä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 93 750 € ja ympäristöministeriön avustuksen suuruus 70 % kustannuksista. Hanke toteuttaa Kuhmon brändiä ja kaupunkikonsernin strategista linjausta olla bioystävällinen kaupunki. Hankkeella edistetään bioenergialla tuotetun kaukolämmön saatavuutta kunnassa. Kuhmon VesiEnergia Oy:n toimittama lämmitysenergia on peräisin Kuhmon Lämpö Oy:n lämpövoimalaitoksesta, jossa se tuotetaan noin 98 prosenttisesti uusiutuvaa bioenergiaa käyttäen. Bioenergia on peräisin voimalaitoksen läheisyydessä toimivan Kuhmo Oy:n sahaustoiminnan sivutuotteena syntyvästä purusta ja kuoresta.